Brazilian Party Hexen Klub Canazei

Brazilian Party Hexen Klub Canazei

Brazilian Party

70’80’90, latino, commerciale & reggaeton with
ALE DJ & ROSA SHOW

Disco Hexen Klub Canazei
Str.Dolomites 5

EVERY THURSDAY BRAZILIAN PARTY

Info & Booking:
DAMIANO 3426887288
HEXEN 0462 600018